ಖಾಲಿದ್ ಹೊಸ್ಸೇನಿಯವರ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ – ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ

ಭಾಷೆ, ಬರಹ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ

ಖಾಲಿದ್ ಹೊಸ್ಸೇನಿಯವರ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ And the Mountains Echoed  ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಬಳಗದ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.  ನಾನು ಬರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು  ವಿಮರ್ಶೆಯಾದರೂ,  ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿತು ಈ ವಿಚಾರ.

AndTheMountainsEchoed-cvr-thumb
Read More »