ಅಂತರಾಗ್ನಿ – ಸುದರ್ಶನ್ ಬರೆದ ಕವನ

ಅಂತರಾಗ್ನಿ ಸಾಧನೆಯ ಅಂತರಾಗ್ನಿಯದು ಬೇಕೆಂದು ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಧನೆಯೆ ಇಲ್ಲದಿಹುದೆಂಥ ಬದುಕು ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನು ಪಡೆಯುತಲಿ ನೀ ಶ್ರಮಿಸು ಪರಿಹರಿಸೆ ಅದರ ಹುಳುಕು                                                                               […]