ಚಿತ್ರ-ಬರಹ: ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ

’ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ …’ ಮಂದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ದೋಣಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ತರಂಗಗಳ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ದೋಣಿ  ಸಾಗಲಿ ,ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ,…………

Boat on the lake1)  ನಿನಗ್ಯಾರು ಸಾಟಿ?

ದೂರತೀರದ  ದಟ್ಟ ಕಾಡದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು

ಈ ತೀರದಿಂದ ನೋಡಲದು ಕಳೆವುದು ಉಸಿರು

ಅತ್ತಲಿಹದೇನು, ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆತುರ

ನೋಡಿ, ತಿಳಿದು, ಅನುಭವಿಸುವ  ಕಾತುರ
Read More »