ಡಾ. ಸವಿತಾಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಬರೆದ ಕವನಗಳು

(1)  ಜಲಧಾರೆ

ಧಮಧಮನೆ ದುಮುಕುತಲಿದೆ

ಹಾಲ್ಧಾರೆಯಿದು ಬಂಡೆಗಳನ್ನೊಡೆದು,

ಪ್ರಪಾತದಲ್ಲಡಗಿರುವ ಗುಪ್ತ

ಆತ್ಮಲಿಂಗಕೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕವಿದು.

 

ಕೆಳಗೆ ತಾ ದುಮುಕುತಲುWater fall

ಈ ಮನವ ಮೇಲೆತ್ತುತಿದೆ,

ಅನ್ಯ ಗದ್ದಲವ ನುಂಗಿ ಆ ಧ್ವನಿಯು

ದೀರ್ಘ ಧ್ಯಾನ ಧಾರೆಯಂತಿರೆ.

 

ತೊರೆದು ಚಂಚಲತೆಯ ಅದರಂತೆ

ಭಾವಾತಿಶಯದಲಿ ಮನವು,

ಅಂತರಾಳದಿ ಭಾವಾತೀತನೆಡೆಗೆ

ಅವತರಿಸಬಾರದೇಕಿಂದು?

Read More »