ಚಿತ್ರ-ಬರಹ: ‘ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ’ – ಪ್ರೇಮಲತ ಬಿ. ಅವರ ಕವನ

            ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

Image

Phot: © Shrivatsa Desai

ಪಡುವಣ  ಬಾನಲಿ  ಮೂಡಿದೆ ನಸುಗೆಂಪು

ಧರೆಯಂಗಳಕಿದೊ ದುಮ್ಮಿ ಕ್ಕಿದೆ ಇರುಳ ಕಪ್ಪು

ಆವರಿಸಿದೆ ಆಗಸಕೆ ಕೌತುಕಗಳ ಬೆಡಗು

ಮುಸುಕಿದ ಮಸುಕಿನಲು ಕಾಡು ಸೊಬಗು

Read More »